Aktualności

Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz

Nabór na stanowisko młodszy bibliotekarz

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  i Czytelnictwa w Radłowie ogłasza nabór na stanowisko  młodszego bibliotekarza w filii bibliotecznej w Wał Rudzie – ¾ etatu.      

 1. Wymagania niezbędne:

    1) wykształcenie wyższe (preferowane bibliotekarskie);

    2) obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej;

    3) dobry stan zdrowia;

    4) dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych i audiowizualnych;

    5) umiejętność nawiązywania dobrych relacji  z dziećmi i młodzieżą;

    6) ogólna wiedza z zakresu literatury.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

    1) dyspozycyjność;

    2) operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej  i poza nią;

    3) wysoka kultura osobista;

    4) zaangażowanie w rozwój biblioteki i godne jej reprezentowanie;

    5) umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych;

    6) umiejętności w zakresie organizowania działalności kulturalno- oświatowej,  promocji  czytelnictwa;

    7) zdolności  plastyczno-manualne.

   

 1. Główne obowiązki:
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom;
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
 • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy; spotkania, pogadanki, pikniki czytelnicze, akcje plenerowe, itp.;
 • wypożyczenia elektroniczne;
 • współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.);
 • indywidualne doradztwo z zakresie doboru literatury;
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki;
 • inne prace wynikające z zakresu działalności Filii bibliotecznej w Wał Rudzie.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) CV;

2) list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;

5) kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia;

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

7) oświadczenie o chęci podjęcia nauki w kierunku bibliotekarskim;

8) „OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  DANYCH   OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektor GCKiC w Radłowie, w celu realizacji rekrutacji ( imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. tel.).

 

                                                                                                       data i podpis

9) kserokopię dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów, w zamkniętej kopercie
z  dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszy bibliotekarz w filii bibliotecznej w Wał Rudzie”  w terminie do 13 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

 

 Dyrektor GCKiC w Radłowie   Barbara Marcinkowska

 

Radłów, dnia 6 sierpnia 2020 r.