Antoni Gałecki – Ks. biskup dr,

Ks. biskup dr Antoni Gałecki h. Junosza (1811-1885)

galeckiUrodził się 25 V 1811 w Radłowie, był synem Teodora, rządcy dworu w Radłowie i matki Austriaczki Franciszki z domu Weiss. W 15 roku życia przeniósł się wraz z matką do Wiednia i tu ukończył szkołę średnią i studia teologiczne na Uniwersytecie Wiedeńskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w Wiedniu w dniu 8 marca 1834 r., a w dniu 26 stycznia 1837 r. promocję na doktora teologii na Uniwersytecie Wiedeńskim. 3 sierpnia 1838 r. jako kapłan diecezji tarnowskiej przyjął katedrę egzegezy Starego Testamentu i języków orientalnych w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Został nadto profesorem religii i pedagogiki w gimnazjum tarnowskim, a później jego dyrektorem. Podkreślano jego obowiązkowość, gorliwość i oddanie się pracy kapłańskiej. W dniu 28 maja 1850 r. ces. Franciszek Józef I zamianował go prałatem scholastykiem, a 1 marca 1853 r. dziekanem kapituły tarnowskiej. Konsekrację biskupią przyjął w Rzymie dnia 19 listopada 1862 r. Przy zatrzymaniu dziekani w Tarnowie 11 grudnia przejął rządy kościelne w Krakowie. Tu zraził sobie opinię publiczną swoją opozycją przeciwko powstaniu styczniowemu. Ponadto był szorstki w obejściu i konfliktowy wobec duchownych. Dnia 17 listopada 1868 r. pap. Pius IX zamianował go asystentem tronu papieskiego. Po nominacji biskupa w Krakowie w osobie ks. A. Dunajewskiego, biskup Gałecki opuszcza Kraków w 1879 r. i udaje się na stałe do Wiednia. Pozostawił po sobie drukowaną rozprawę doktorską, listy pasterskie i kilka innych druków. Zmarł 10 marca 1885 r. w Wiedniu i tam został pochowany.