regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI – BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY RADŁÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

§ 2

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§ 3

1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać obywatele zamieszkali na terenie Polski.
2. Przy zapisie do wypożyczalni zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) złożyć na karcie czytelnika zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 poz. 1000).

3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.

Informacje o przetwarzaniu danych.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów, e-mail: gckic_radlow@wp.pl.  Dane inspektora danych, e-mail: iod@kulturaradlow.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi został powołany Inspektor Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej.
 4. Dane będą przetwarzane w celu ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz prowadzenia statystyki bibliotecznej na podstawie wyrażenia zgody.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.

§ 5

1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucję za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Radłów – kaucję w zryczałtowanej wysokości 20 zł za każdy wypożyczony tom,
b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych – kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkość kaucji określa bibliotekarz).
2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nie odebrana kaucja staje się własnością Biblioteki, przeznaczaną na jej cele statutowe.

§ 6

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 7

1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 10. książek, 10 gazet, czasopism i 5 audiobooków.
2. Książki i audiobooki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Gazety i czasopisma wypożycza się na okres 2 tygodni.
3. Biblioteka może na prośbę czytelnika przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku książki, czytelnik powinien uzyskać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 8

Usługa „Książka do domu”

 1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Radłów, które wypełniły kartę zobowiązania.
 2. Chęć skorzystania z usługi „Książka do domu” należy zgłosić w bibliotece usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze.
 4. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory M-GBP oraz filii na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

§ 9

1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia (Czytelnik może odkupić zagubione materiały), uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 10

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 7 ust 2, Biblioteka może pobierać opłaty w kwocie 2 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
3. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Z-cy dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Godziny przyjęć w M-GBP w Radłowie Plac Kościuszki 3 – w poniedziałki od 9.00 – 11.00.

§ 12

Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Z-cy dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

 

Zbigniew Marcinkowski
Z-ca dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

Radłów, 24 maja 2018 r