Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że:

ADMINISTRATOREM DANYCH:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
Adres: Pl. Kościuszki 3, 33-130 Radłów
E-mail: gckic_radlow@wp.pl

DANE INSPEKTORA DANYCH

E-mail: iod@kulturaradlow.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, wynikających z przepisów szczególnych regulujących jego działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, a także świadczenia usług dodatkowych na rzecz osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, w szczególności w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na potrzeby administracji wewnętrznej czy wewnętrznej sprawozdawczości oraz raportowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność administratora danych, a także do innych organów administracji upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz do podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz administratora danych określone usługi, w tym dokonujące na jego rzecz czynności prawne i czynności faktyczne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania wydania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a w zakresie, a jakim przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Przetwarzane dane zostały uzyskane przez administratora bezpośrednio od Pani/Pana.

Informacja dla uczestników uroczystości organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

Uprzejmie informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach, m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

W związku z wykonywaniem fotorelacji lub zapisu filmowego, mogą być zbierane indywidualne zgody na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, zwłaszcza wizerunku dziecka. Ze względu na to, że przy okazji pozyskiwania takich zezwoleń dochodzi do przetwarzania danych osobowych, informujemy, że te dane będą przetwarzane w celu korzystania z zezwoleń. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym, jednak dane osobowe zawarte w zezwoleniu ani samo zezwolenie nie będą udostępniane.