Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY RADŁÓW

§ 1

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
  2. Zgłaszający się do czytelni pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres.
  3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
  4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych, zakaz palenia tytoniu.

§ 2

  1. W czytelni można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece.
  2. Przyniesienie do czytelni własnych książek i czasopism czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.
  3. Udostępnionych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni.
  4. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca wypożyczone materiały i otrzymuje pozostawiony dokument.

§ 3

Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący go temat, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

§ 4

  1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i innych materiałów udostępnionych mu w czytelni.
  2. Za uszkodzone książki i inne materiały biblioteczne czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tego tytułu Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

§ 6

Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być tymczasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, 33-130 Radłów, Plac Kościuszki 3.

 

Barbara Marcinkowska
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
Radłów, 01 stycznia 2023r.