Stanisław Brożek – profesor

prof.dr hab. Stanisław Brożek

Prof. Stanisław Brożek urodził się 20 marca 1947 roku w Biskupcach Radłowskich. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie w latach 1960-1965. Studia na Wydziale Leśnym WSR w Krakowie ukończył w roku 1970, w zakresie urządzania lasu na podstawie pracy „Projekt podziału powierzchniowego opartego na sieci dróg w kompleksie leśnym Jaworzyny Krynickiej w LZD Krynica”, której promotorem był prof. dr. Bolesław W. Alexandrowicz. Stopień doktora nauk leśnych uzyskał na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie w roku 1979 na podstawie rozprawy „Formy azotu w glebach leśnych Beskidu Zachodniego”, której promotorem był prof. dr hab. Bolesław Adamczyk. (Roczn. Glebozn., T.XXXV, nr 2, 1984, 25-42, Roczn. Glebozn. T.XXXVI, nr 3, 1985, 91-108). Stopień doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie gleboznawstwa leśnego uzyskał na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie uchwałą Rady Wydziału z dnia 6 kwietnia 1994 na podstawie dorobku i rozprawy „Przekształcanie górskich gleb porolnych przez olszę szarą (Alnus incana (L)Moench)”. (Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Seria Rozprawy habil., Nr 184, 1993, s. 1-52). Na wniosek Rady Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 marca 2004 r. nadał mu tytuł profesora nauk leśnych w zakresie gleboznawstwa leśnego. Pracuje zawodowo od roku 1970, początkowo jako asystent i starszy asystent w Pracowni Gleboznawstwa Leśnego Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu, jako adiunkt od roku 1979 w Zespole Gleboznawstwa Leśnego Instytutu Hodowli Lasu. Od roku 1981 współorganizował od podstaw wraz z prof. dr hab. W. Maciaszkiem Pracownię, przyszły Zakład i Katedrę Gleboznawstwa Leśnego. Podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych w zakresie ochrony przyrody i pedagogiki szkoły wyższej. Przebywa na krótkoterminowych stażach naukowych w Katedrach Gleboznawstwa w Brnie i Zvoleniu. W czasie od stycznia 1988 do maja 1989 pogłębia wiedzę z gleboznawstwa leśnego w College of Forest Resources, University of Washington w Saettle jako stypendysta Fulbright Foundation. W tym czasie zrealizował program badawczy „Effect of soil changes caused by red alder (Alnus rubra Bong) on biomass and nutrient status of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) seedlings” opublikowany w Canadian Journal of Forest Research 20, 9, 1990, p.1320-1325. Członek wielu komisji wydziałowych i uczelnianych. Sekretarz (od 2001 roku) Kolegium Redakcyjnego serii Forestry, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Z dniem 1 lutego 2003 powołany na kierownika Katedry Gleboznawstwa Leśnego. Największym osiągnięciem naukowym i dydaktycznym S. Brożka jest wydanie w lipcu 2003 dzieła „Atlas gleb leśnych Polski” CILP Warszawa 2003, s. 1-466, którego znaczenie wykracza poza granice kraju. Jest to niekonwencjonalny podręcznik akademicki gleboznawstwa, który fotograficznie i analitycznie przybliża czytelnikowi naturalne bądź zbliżone do naturalnych gleby Polski, które równocześnie można uznać za reprezentatywne dla strefy klimatu umiarkowanego w Europie. Praca ta została nagrodzona zespołową nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w roku 2004 oraz nagrodą im. M. Oczapowskiego przyznaną przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk w roku 2005. Jest autorem lub współautorem ponad 100 opracowań naukowych, w tym 40 oryginalnych prac twórczych, 11 artykułów popularnych oraz licznych wystaw gleb, ekspertyz dla praktyki leśnej, oraz recenzji. Jest współautorem jednego i twórcą drugiego podręcznika akademickiego. Do najważniejszych opublikowanych prac których jest autorem lub współautorem oprócz wyżej cytowanych należy doliczyć: (1) La transformation de los suelos por el aliso gris en el proceso de la reconstruccion del ecosistema forestal. XI International Symposium on Environmental Biogeochemistry. Salamanca, Espania, Sept. 27 – Oct. 1. 1993, p. 73-82, (2) Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski CILP 2000, s. 1-124, praca zbiorowa, wprowadzona do praktyki leśnej na terenie całego kraju, która równocześnie jest skryptem akademicki o zasięgu ogólnopolskim, (3) Indeks trofizmu gleb leśnych. Acta Agraria et Silvestria, 2001, vol. XXXIX, 17-33, (4) Impact of forest litter of Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Alnus incana (L.) Moench, Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC, Abies alba Mill., and Fagus sylvatica L. on chosen soil properties. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Series Forestry, Volum 5, Issue 1, 2002. (5) Brożek S., Grzywnowicz I., Wojciechowicz A. 2003: Metale ciężkie w skałach macierzystych gleb leśnych Polski. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 493, 53-63. (6) Brożek S., Zwydak M., Lasota J.: 2006. Soil properties applied in forest site classification of lowlands and uplands in Poland. Mitt. Österr. Bodenkundl. Ges., Heft 73, s. 87-95. Od 1981 roku prowadzi wykłady z gleboznawstwa na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych dla studentów Wydziału Leśnego oraz podstaw leśnictwa dla studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej w Krakowie. Od roku 2003 prowadzi wykłady z gleboznawstwa dla studentów specjalności architektura krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Wypromował jednego doktora nauk leśnych i opiekuje się dwoma następnymi doktorantami. Pod jego kierunkiem około 30 studentów Wydziału Leśnego wykonało prace magisterskie. Prowadzi również szeroką dydaktykę ustawiczną dla służby leśnej. Składa się na to popularyzacja wiedzy o glebie i jej funkcja w klasyfikacji siedlisk leśnych. Elementem tej formy edukacji jest opracowywanie i wykonywanie stałych wystaw gleb, połączonych z wykładami i szkoleniem dla służby leśnej w Polsce. Jest autorem i współautorem 2 ogólnopolskich (Wydział Leśny AR w Krakowie i Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie) i 20 regionalnych wystaw gleb o charakterze dydaktycznym, w tym dwóch zagranicznych (University of Washington, Seattle, USA i Technicka Universita, Zvolen, Słowacja). Kierował i kieruje następującymi badawczymi tematami zespołowymi: (1) Wpływ inwazji olszy szarej na właściwości gleb Polski południowo-wschodniej (Umowa z KBN nr PB 1738/6/91, nr rej 6 0025 91 01, (2) Opracowanie Katalogu Gleb Lasów Polskich (Umowa z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych nr GP/90/99, (3) Wpływ olszy zielonej, czarnej i szarej na gospodarkę azotową w naturalnych glebach Bieszczadów. Grant promotorski KBN. Nr projektu: 5 P06H 078 19. Nr umowy z KBN: 0164/ P06/2000/19, (4) „Metodyka liczbowej waloryzacji siedlisk leśnych nizinnych i wyżynnych – klucz do oznaczania jednostek” temat zamówiony przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, którego wyniki będą wdrożone do praktyki urządzeniowej w lasach. Aktualnie przygotowuje nowe projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Leśnego. Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wyróżniony 9-krotnie nagrodą Rektora AR w Krakowie, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998) oraz Złotą Odznaką (1984) za pracę społeczną dla m. Krakowa1.

dom_rodz

fot. Zb. Marcinkowski – stan listopad 2006 r. Dom rodzinny prof. Stanisława Brożka przy ul. Bohaterów Września w Biskupicach Radłowskich

Na pierwszym planie z 1865 r. figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego na kolumnie ufundowana przez Katarzynę i Jana Marcinkowskich, znajdująca się na parceli Józefa Łośa2. Na terenie Biskupic Radłowskich znajduje się duża liczba figur. Większość z nich to zabytkowe dzieła sztuki kamieniarskiej z przełomu XIX i XX w.

1 Biogram oprac. na podstawie materiałów przekazanych przez prof. Stanisława Brożka dnia1.11.2006 r. [rkps w posiadaniu GBP w Radłowie].
2 K. Duś, Historia Parafii Radłów od 1786, Instytut Teologiczny, Tarnów 1981, s. 45.