Franciszek Kluza – profesor, dr hab, inż

Prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza – Akademia Rolnicza w Lublinie

kluzaUrodził się 11 sierpnia 1951 roku w Glowie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radłowie kontynuował w latach 1965-1970 naukę w Technikum Mechanicznym w Tarnowie. Studia wyższe w kierunku mechanika i budowa maszyn, w zakresie technologii budowy aparatury przemysłowej ukończył w 1975 roku z wyróżnieniem w Politechnice Krakowskiej. Bezpośrednio po studiach odbył roczną służbę wojskową w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki.
Pracę zawodową rozpoczął w 1977 roku jako asystent w Zakładzie Inżynierii Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Akademii Rolniczej w Lublinie. W czasie zatrudnienia trwającego do chwili obecnej uzyskał, stopień doktora nauk technicznych w 1984 roku, doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1993 roku, tytuł naukowy profesora w 1997 roku i stanowisko profesora zwyczajnego w 2003 roku.

W latach 1980-1982 prowadził nieprzerwanie prace naukowo-badawcze nad zaawansowanymi technikami cieplnej obróbki (w tym kriogeniki) i produkcji żywności w niemieckich uniwersytetach i ośrodkach badawczych, na uniwersytetach: Hohenheim w Stuttgarcie, Technische Universität w Karlsruhe, Technische Universität w Monachium a głównie w Federalnym Centrum Badania Żywności i Wyżywienia (Bundesforschungsanstalt für Ernährung) w Karlsruhe. Swoje zagraniczne prace badawcze stosowane kontynuował przebywając na stypendiach naukowych w zróżnicowanych ośrodkach naukowych, w szczególności w latach 1987, 1990, 1993, 1994, 2003.
Specjalizuje się w zakresie termodynamiki, chłodnictwa, zamrażalnictwa i inżynierii produkcji żywności. W efekcie jego prac i działalności naukowo-badawczej powstała od podstaw, w Akademii Rolniczej w Lublinie, Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego, której jest kierownikiem. Podstawowym obszarem tematycznym jego pracy naukowej są teoretyczne i aplikacyjne problemy wykorzystania technologii niskotemperaturowych i systemy techniczne do ich realizacji. Kierował zróżnicowanymi tematami badawczymi finansowanymi także centralnie, m.in. realizowanymi każdorazowo przez trzy i pół roku projektami „Prognozowanie przebiegu zamrażania przy użyciu modeli procesu” i „Optymalizacja warunków prowadzenia procesu oraz charakterystyka zjawisk towarzyszących odwróconej fluidyzacji”. Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 250 prac badawczych opublikowanych w kraju i za granicą, w większości w językach obcych. Jest autorem analityczno-empirycznych modeli prognozowania kinetyki zamrażania i rozmrażania żywności, patentów i wzorów użytkowych. W bieżącej działalności pracuje jako członek z ramienia Polski w International Institute of Refrigeration (IIR) C2 w Paryżu oraz polski korespondent International Union of Food Science and Technology (IUFoST) w Toronto. Jest członkiem szeregu stowarzyszeń i organizacji, głównie o charakterze naukowym, w tym Krajowego Komitetu IUFoST przy Polskiej Akademii Nauk PAN i Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen (GDL) w Berlinie.

Kieruje jako redaktor naczelny Wydawnictwem Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest przewodniczącym Rady Programowej fachowego czasopisma Chłodnictwo w Warszawie. Pracuje jako członek w Radach Programowych czasopism Electronic Journal of Polish Agricultural Universities EJPAU (pierwsze polskie naukowe czasopismo internetowe) i Acta Scientiarum Polonorum (ACTA), kierując Radami Naukowymi serii Agricultural Engineering i Technica Agraria tych czasopism odpowiednio.
Był promotorem wielu (ok. 150) magisterskich i inżynierskich prac dyplomowych oraz szeregu prac doktorskich i zagranicznego doktoratu honoris causa.
Pracował i pracuje w strukturach zarządzania nauką w macierzystej uczelni oraz w wyższym szkolnictwie niepublicznym, pełniąc zróżnicowane funkcje, także dziekana i prodziekana.
Brał i bierze czynny udział w prestiżowych kongresach i konferencjach naukowych na całym świecie, m. in. na Węgrzech, w Austrii, Niemczech, USA, Japonii, Kanadzie, Hiszpanii, Portugalii, Anglii oraz w wielu odbywających się w Polsce.

Za swoją działalność i osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany, w tym za pracę doktorską i rozprawę habilitacyjną. Jest odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym i Złotym Krzyżami Zasługi.

kluza1

Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie. Pan prof. Franciszek Kluza w towarzystwie prof. Franciszka Ziejki otwierają Galerię im. Ludwiki Nitsch