Ewa Danowska – dr

dr Ewa Danowska

danowskaUrodziła się 12 II 1962 r. w Radłowie, jako córka Krystyny i Mariana Kupiec. W Radłowie ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1986 r. ukończyła studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Poglądy Tadeusza Czackiego na ekonomikę kraju” napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Falniowskiej-Gradowskiej. Od września 1986 r. do października 1989 r. pracowała w Archiwum Państwowym w Krakowie – najpierw w dziale nadzoru nad narastającym zasobem, później w dziale kartografii i dokumentacji technicznej. W 1988 r. wyszła za mąż za Piotra Danowskiego, biorąc ślub w radłowskim kościele parafialnym. Od listopada 1989 r. pracuje w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie – najpierw w dziale opracowania druków, następnie w katalogu systematycznym. Od marca 1998 r. pracuje w dziale rękopisów. Przez kilka lat była członkiem Rady Naukowej Biblioteki PAN, a od 2002 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN”. W 1995 r. w krakowskiej WSP (obecnie Akademii Pedagogicznej) obroniła pracę doktorską pt. „Komisja Skarbu Koronnego 1764-1794. Komisarze jako elita władzy wykonawczej”. Jej promotorem była prof. dr hab. Alicja Falniowska-Gradowska. W lutym 2006 r. otrzymała pamiątkowy medal wraz z certyfikatem na zakończenie polsko-ukraińskich obchodów 200-lecia założenia Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu (Ukraina) za współpracę w organizacji tamtejszej Izby Pamięci. Od 2006 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Opublikowała ponad 40 artykułów w czasopismach i publikacjach naukowych. Interesuje się historią Polski XVIII i początków XIX wieku, przede wszystkim społeczną i gospodarczą, biografistyką oraz edytorstwem źródeł.

Wykaz publikacji

Poglądy Tadeusza Czackiego na kwestię żydowską, w: Żydzi w Małopolsce, pod red. F. Kiryka, Przemyśl 1991, s. 159-164.
Krytyczne spojrzenie Tadeusza Czackiego na Konstytucję 3 Maja, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, R. 37:1992, s. 31-41.
Tadeusz Czacki wobec powstania kościuszkowskiego, tamże, R. 38:1993, s. 59-65.
Nieznane listy Tadeusza Czackiego w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie. Przyczynek do dziejów Liceum Krzemienieckiego, tamże, R. 39:1994, s. 25-41.
Komisja Kruszcowa na tle inicjatyw gospodarczych II połowy XVIII wieku, tamże, R. 40: 1995, s. 55-85.
Komisja Skarbu Koronnego – zakres władzy i odpowiedzialności, tamże, R. 41:1996, s. 45-62.
Sielicki Antoni (zm. ok. 1814 r.), Polski Słownik Biograficzny, t. 36, s. 590-591.
Siemiątkowski Antoni (1758?-1826), PSB, t. 37, s. 1-2.
Sierakowski Maksymilian Bruno (zm. 1791 r.), PSB, t. 37, s. 284-286.
Z dziejów Pałacu Brühlowskiego. Stosunki dyplomatyczne polsko – rosyjskie w latach 1764-1794, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, R. 42: 1997, s. 43-55.
„Taka jest ostatniej woli mojej ordynacyja”. Testament Elżbiety Kuligowiczowej z roku 1709, „Teki Krakowskie”, R. 4:1997, s. 117-128.
Słownik wyrazów staropolskich i rzadziej używanych, w: Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w., oprac. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997, s. 225-232.
Wkład Komisji Skarbu Koronnego w uporządkowanie stosunków monetarnych w Rzeczypospolitej (1764-1794), „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”, nr 2 (14):1997, s. 34-39.
„Instrukcja ur. Jędrzejowi Lubańskiemu jadącemu do wojska dana w maju 1789 r.”. Z dziejów kawalerii narodowej, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, R. 43:1998, s. 49-72.
Bibliografia prac Profesor Alicji Falniowskiej-Gradowskiej za lata 1955-1998, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, nr 203, „Prace Historyczne” t. 20, s. 11-15.
Pawła Gajewskiego obrachunek z życiem. Testament z 1786 roku, tamże, s. 143-153.
O Tadeuszu Czackim jako numizmatyku i krzemienieckiej kolekcji, „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne”, nr 1-2:1999, s. 47-54.
Slaski (Ślaski) Andrzej (XVIII/XIX w.), PSB, t. 38, s. 548-549.
Slaski (Ślaski) Bogusław (zm. 1794), PSB, t. 38, s. 549- 550.
Slaski (Ślaski) Jan Feliks (ok. 1769-1847), PSB, t. 38, s. 550-551.
Slaski (Ślaski) Marcin (zm. 1789), PSB, t. 38, s. 551-552.
W kręgu krakowskiego mieszczaństwa. Testament Barbary z Attelmajerów Belli, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, R. 44:1999, s. 83-110.
„Konkurując o dożywotnią przyjaźń”. Kilka osiemnastowiecznych intercyz krakowskich mieszczan, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. 45:2000, s. 43-74.
„Nowe miasto zaraz za mostem cesarscy stawiają”. O początkach Podgórza, w: „Podgórze w dziejach Wielkiego Krakowa. Materiały z sesji naukowej odbytej 14 kwietnia 1999 r.”, Kraków 2000, s. 7-28.
Sobolewski Ignacy (1770-1846), PSB, t. 39, s. 567-570.
Sobolewski Maciej Leon (1724-1804), PSB, t. 39, s. 582-584.
Sobolewski Walenty (1724-1800), PSB, t. 39, s. 593-595.
Sobolewski Walenty Faustyn (1765-1831), PSB, t. 39, s. 595-599.
„Staropolska dusza jego, umysł gorliwy a wzniosły”. Szczesny Czacki (1723-1790), „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. 46:2001, s. 175-225.
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, t. 14, sygn. 4887-5587 (wraz z B. Sieraczyńską, Z. Solakiem, J. Staszlem, K. Szymurową), Kraków 2001.
Związki Tadeusza Czackiego z Krakowem, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R. 47:2002, s. 193-216.
Spuścizna Józefa Majera w zbiorach rękopiśmiennych biblioteki naukowej PAU i PAN w Krakowie, w: „W służbie nauki”, nr 6, Kraków 2002, s. 103-110.
Stadnicki Ignacy (1744-1818), PSB, t. 41, s. 386-388.
Starowieyski Jan Chrzciciel (ok. 1740-1806), PSB, t. 42, s. 351-352.
Życie codzienne w Gimnazjum Wołyńskim w Krzemieńcu (1805-1831), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, R. 17:2003, Studia Historica II, s. 145- 156.
Inwentarze pośmiertne krakowskich mieszczan z lat 1697-1795 w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 52:2004, s. 79-84.
Indeks osób i indeks geograficzny do Lustracji województwa krakowskiego 1659-1664, wyd. A. Falniowska-Gradowska i F. Leśniak, Warszawa 2005, s. 887-962.
Podatek skórowy i od rzezi 1789-1793, „Studia Historyczne”, R. 49:2006, z. 2, s. 139-152.
Inwentarze pośmiertne krakowskiego mieszczaństwa epoki saskiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, R. 51:2006, s. 131-173.

Oddane do druku

Ślaski (Slaski) Adam (zm. 1873) – Polski Słownik Biograficzny
Ślaski (Slaski) Teodor (1790?-1878) – Polski Słownik Biograficzny
Tadeusz Czacki (1765-1813). Na pograniczu epok i ziem, wyd. Polska Akademia Umiejętności
Społeczeństwo Radłowa w świetle ksiąg metrykalnych w latach 1784-1918, w: Radłów. Monografia (tytuł roboczy), pod red. F. Kiryka
Inwentarz pośmiertny rajcy krakowskiego Andrzeja Stanisława Krauza z 1702 roku, „Rocznik Krakowski”
O kołtunie w Polsce w wieku Oświecenia, „Kwartalnik Historii i Filozofii Medycyny”
Działalność polityczna Józefa Szymanowskiego (1748-1801), „Studia Historyczne”
„Biesiada Krzemieniecka” jako wyraz emigracyjnej tęsknoty, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”
O życiu i rzeczach Honoraty ze Stempkowskich 1v. Lubomirskiej, 2v. Załuskiej, 3v. Igelströmowej, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”

Referaty na konferencjach naukowych:

  • Poglądy Tadeusza Czackiego na kwestię żydowską – WSP w Krakowie, „Ludność żydowska w Polsce południowo-wschodniej”, 11-12 XII 1989 r.
  • „Pamiętaj, żeś był uczniem Krzemieńca…”. Życie codzienne w Gimnazjum Wołyńskim w latach 1805-1831 – Zakład Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, „Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w społeczności dawnej Polski (X-XX w.)”, 27-29 V 1998 r.
  • „Nowe miasto zaraz za mostem cesarscy stawiają”. O początkach Podgórza – Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, „Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa”, 17 IV 1999 r.
  • Inwentarze pośmiertne krakowskich mieszczan epoki saskiej i stanisławowskiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie – Zakład Historii i Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych IAE PAN w Warszawie, „Inwentarz jest urzędne popisanie rzeczy”. Rejestry majątku ruchomego mieszkańców Polski doby nowożytnej. Bilans i perspektywy badań”, 16-17 X 2002.
  • „Społeczeństwo Radłowa w świetle ksiąg metrykalnych 1784-1918. Stan badań”, Radłów, 17 IX 2005.
    Kilkadziesiąt prelekcji na temat zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie dla studentów historii i bibliotekoznawstwa.

danowska3

Wykład: „Społeczeństwo Radłowa w świetle ksiąg metrykalnych 1784-1918. Stan badań”, Radłów, 17 IX 2005, w czasie uroczystości jubileuszu 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie, 19 maja 2007 roku.