Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie pod adresem https://www.biblioteka-radlow.pl

Data publikacji strony internetowej:  29.02.2016r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  8 grudzień 2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia:  31.08.2020r.

Treści niedostępne:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Jednostki.
 • mapy (wykluczone z dostępności)
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • większość z publikowanych materiałów multimedialnych nie jest opatrzona napisami i audiodeskrypcją.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość wyświetlenia strony w odcieniach szarości
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość poprawienia czytelności (zmiana fontu na bezszeryfowy, z większymi odstępami)
 • opcja podkreślenia wszystkich linków
 • opcja wyróżniania linków żółtym zaznaczeniem
 • możliwość usunięcia stylu strony (plików CSS)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Muniga, biuro@cws.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 692 53 89. Do Dyrektora jednostki można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności pod adresem e-mail gckicradlow@gmail.com.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna – MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADŁOWIE, Plac Kościuszki 3, 33-130 Radłów

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażony jest w poręcz. Wejście na parterze, przed klatką schodową prowadzącą do pomieszczeń bibliotecznych, wyposażono w dzwonek wzywający pracownika.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Budynek nie posiada windy
 1. Opis dostosowań:
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są na parterze budynku  a potrzebne materiały z pomieszczeń bibliotecznych donoszone są przez bibliotekarza.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Na parkingu naprzeciw budynku biblioteki znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

FILIA W BISKUPICACH RADŁOWSKICH, 33-130 Radłów, Biskupice Radłowskie, ul. Bohaterów Września 14A, Dom Kultury.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich na parterze dostępny jest hol i pomieszczenie biblioteczne. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są w pomieszczeniu na parterze a potrzebne materiały z pomieszczeń bibliotecznych donoszone są przez bibliotekarza.
 1. Opis dostosowań:
 • W budynku na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych – brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

FILIA W MARCINKOWICACH,  33-273 Marcinkowice, Dom Kultury.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Do wejścia głównego prowadzą schody.
 • Drugie wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Budynek nie posiada windy
 • Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są w pomieszczeniu na parterze budynku  a potrzebne materiały z pomieszczeń bibliotecznych donoszone są przez bibliotekarza.
 1. Opis dostosowań:
 • W budynku na parterze jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Z tyłu budynku znajduje się miejsce przeznaczone do parkowania samochodów osobowych
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

FILIA W Wał Rudzie, 33-133 Wał Ruda, Dom Kultury.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Do wejścia głównego prowadzą schody
 • Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Budynek nie posiada windy
 • W budynku na parterze dostępny jest schodołaz umożliwiający dostęp do pomieszczeń bibliotecznych  
 1. Opis dostosowań:
 • W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów osobowych – brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.